Algemene voorwaarden Martin Visser Chauffeur Services

Algemene voorwaarden van Martin Visser Chauffeur Services, gevestigd te Ermelo. Versie geldig vanaf 1 oktober 2019.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Chauffeur: Martin Visser Chauffeur Services biedt Diensten aan Opdrachtgever hierna: Martin Visser Chauffeur Services.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die Martin Visser Chauffeur Services heeft aangesteld, projecten aan Martin Visser Chauffeur Services heeft verleend voor Diensten die door Martin Visser Chauffeur Services worden uitgevoerd, of waaraan Martin Visser Chauffeur Services een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Martin Visser Chauffeur Services.
 7. Diensten: De Diensten die Martin Visser Chauffeur Services biedt zijn het vervoeren van Opdrachtgever en diens medepassagiers alsmede het verrichten van aanverwante werkzaamheden die verband houden met de opdracht.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Martin Visser Chauffeur Services, alsmede voorstellen van Martin Visser Chauffeur Services voor Diensten die door Martin Visser Chauffeur Services aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Martin Visser Chauffeur Services.
 9. Opdracht: elke opdracht die zowel mondeling als schriftelijk aan Martin Visser Chauffeur Services gegeven wordt in het kader van de Overeenkomst om Diensten te verlenen aan Opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Martin Visser Chauffeur Services, elke Overeenkomst tussen Martin Visser Chauffeur Services en Opdrachtgever en op elke dienst die door Martin Visser Chauffeur Services wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Martin Visser Chauffeur Services aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Martin Visser Chauffeur Services is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW,7:407 lid 2 BW en 7:408 lid 1 is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Martin Visser Chauffeur Services gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Martin Visser Chauffeur Services is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Martin Visser Chauffeur Services het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Martin Visser Chauffeur Services gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Martin Visser Chauffeur Services zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Martin Visser Chauffeur Services heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Martin Visser Chauffeur Services te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Indien Opdrachtgever een duurovereenkomst aangaat met Martin Visser Chauffeur Services, vallen alle losse Opdrachten van Opdrachtgever onder de reikwijdte van deze Overeenkomst.
 3. Martin Visser Chauffeur Services heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. Martin Visser Chauffeur Services is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Elke overeenkomst die met Martin Visser Chauffeur Services wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Martin Visser Chauffeur Services wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Martin Visser Chauffeur Services is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Martin Visser Chauffeur Services van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Martin Visser Chauffeur Services kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Martin Visser Chauffeur Services ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Martin Visser Chauffeur Services tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Martin Visser Chauffeur Services is hierbij leidend. Daarnaast is Opdrachtgever ingevolge art. 7:411 BW gehouden tot het vergoeden van het redelijke loon van Martin Visser Chauffeur Services indien de verschuldigdheid van het loon afhankelijk is van de volbrenging van de Opdracht of het verstrijken van de tijd. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen heeft Martin Visser Chauffeur Services recht op het volledige loon indien dit in de omstandigheden van het geval redelijk is.
 6. Zowel Opdrachtgever als Martin Visser Chauffeur Services kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Martin Visser Chauffeur Services nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Martin Visser Chauffeur Services zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Martin Visser Chauffeur Services staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Martin Visser Chauffeur Services de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Martin Visser Chauffeur Services aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Martin Visser Chauffeur Services heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de diensten is Martin Visser Chauffeur Services niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Martin Visser Chauffeur Services, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Martin Visser Chauffeur Services is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Martin Visser Chauffeur Services Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Martin Visser Chauffeur Services aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Martin Visser Chauffeur Services of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Martin Visser Chauffeur Services recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Gedurende de Overeenkomst beschikt Martin Visser Chauffeur Services over een geldig rijbewijs om het voertuig te besturen. Indien het type rijbewijs van Martin Visser Chauffeur Services niet geschikt is om het voertuig van Opdrachtgever te besturen, is Martin Visser Chauffeur Services gerechtigd om de Opdracht te annuleren zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade aan Opdrachtgever.

Artikel 7 - Uitvoering Opdracht

 1. Martin Visser Chauffeur Services maakt bij de uitvoering van haar Diensten gebruik van het voertuig van Opdrachtgever. Martin Visser Chauffeur Services kan bij de uitvoering van haar Diensten slechts het aantal personen en/of bagages vervoeren conform de beperkingen van het voertuig. Indien Opdrachtgever limieten overschrijdt is Martin Visser Chauffeur Services gerechtigd de Opdracht op te schorten of te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever.
 2. Voor aanvang van elke Opdracht zal het voertuig van Opdrachtgever geïnspecteerd worden op eventuele aanwezige schades en/of gebreken. Opdrachtgever dient voor aanvang van de vervoersdienst voor akkoord te tekenen. Bij gebreke van een schriftelijk akkoord gaat Opdrachtgever akkoord met de status van het voertuig zoals genoteerd in het meest actuele formulier. Dientengevolge kan Opdrachtgever geen schade of gebrek melden voor een reeds geaccepteerde status nadat deze akkoord is bevonden. De redelijke termijn waarbinnen Opdrachtgever het gebrek had moeten ontdekken verstrijkt nadat het formulier is ondertekend.
 3. Bij de uitvoering van de Opdracht zorgt Martin Visser Chauffeur Services dat hij tijdig voor aanvang van de gevraagde rit aanwezig is op de locatie van Opdrachtgever.
 4. Een Opdracht kan tot 24 uur voor de aanvangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Hierna worden kosten in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Het wijzigen van de Opdracht is slechts mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Martin Visser Chauffeur Services.

Artikel 8 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Martin Visser Chauffeur Services verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Martin Visser Chauffeur Services niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Martin Visser Chauffeur Services is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Martin Visser Chauffeur Services verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Martin Visser Chauffeur Services voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Martin Visser Chauffeur Services kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Martin Visser Chauffeur Services gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Martin Visser Chauffeur Services.
 4. Opdrachtgever is verplicht om gedurende de Overeenkomst te beschikken over een geldige WA+ verzekering of Casco-verzekering (All Risk), inzittendeverzekering alsmede een rechtsbijstandsverzekering voor het voertuig waarmee Martin Visser Chauffeur Services de Diensten uitvoert. Opdrachtgever is verplicht voornoemde verzekeringen gedurende de Overeenkomst in stand te houden en garandeert dat alle premies tijdig en volledig zijn betaald.
 5. Het voertuig dat Opdrachtgever aan Martin Visser Chauffeur Services ter beschikking stelt voldoet aan alle (wettelijke) technische-, milieu-, en veiligheidseisen en beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat het voertuig APK is gekeurd en de geldigheid van die keuring niet is verlopen en het voertuig op het moment van het uitvoeren van de dienst in een goede staat van onderhoud verkeerd en geen gebreken heeft die het uitvoeren van de Diensten onmogelijk maken. Voorts zijn alle noodzakelijke documenten en toebehoren aanwezig in het voertuig, zoals een gevarendriehoek, veiligheidshesje, reservelampen, brandblusser, verbanddoos, de groene kaart, kentekenpapieren en een bruikbaar schadeformulier.
 6. Opdrachtgever garandeert dat zij eigenaar is van het voertuig of dat Opdrachtgever gerechtigd is om te beschikken over het voertuig als ware hij de eigenaar van het voertuig, althans Opdrachtgever beschikt over (schriftelijke) toestemming van de eigenaar om het voertuig door Martin Visser Chauffeur Services te laten besturen. Indien Opdrachtgever geen bewijs kan overleggen van bovenstaande is Martin Visser Chauffeur Services gerechtigd om de Opdracht op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade van Opdrachtgever.

Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Martin Visser Chauffeur Services is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 10 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Martin Visser Chauffeur Services voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Martin Visser Chauffeur Services opgestelde urenregistratie en/of kassabonnen indien Martin Visser Chauffeur Services aanvullende Diensten heeft geleverd (nacalculatie).
 3. Opdrachtgever kan verplicht zijn tot het afnemen van een minimumaantal uren.
 4. Tijd ten behoeve van Opdrachtgever wordt aan Opdrachtgever doorberekend. Hieronder wordt verstaan de feitelijke rijtijd alsmede het wachten op Opdrachtgever indien Martin Visser Chauffeur Services op een door Opdrachtgever gewezen tijdstip en locatie aanwezig dient te zijn en Opdrachtgever niet op de aangewezen locatie aanwezig is.
 5. De tijd wordt afgerond naar eenheden van 15 minuten.
 6. Indien Martin Visser Chauffeur Services op een locatie aanwezig dient te zijn in Opdracht van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever tevens de (redelijke) overnachtingskosten c.q. verblijfs- en maaltijdkosten te vergoeden. Indien de Opdracht langer duurt dan 6 uur heeft Martin Visser Chauffeur Services tenminste recht op een maaltijdvergoeding van 7,50 euro, indien de Opdracht langer duurt dan 8 uur, is deze maaltijdvergoeding 15,- euro.
 7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die op verzoek van Opdrachtgever door Martin Visser Chauffeur Services ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Kosten voor brandstof, onderhoud, slijtage, schoonmaak alsmede parkeer- en tolgelden komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Indien uitdrukkelijk overeengekomen is dat Martin Visser Chauffeur Services gebruik maakt van zijn eigen auto, worden aanvullende kilometerkosten in rekening gebracht ad 35 cent per kilometer, berekend vanaf de vestigingsplaats van Martin Visser Chauffeur Services.
 9. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 10. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 11. Martin Visser Chauffeur Services is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 12. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Martin Visser Chauffeur Services.
 13. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Martin Visser Chauffeur Services zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Martin Visser Chauffeur Services meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Martin Visser Chauffeur Services gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Martin Visser Chauffeur Services de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@martinvisserchauffeurservices.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Martin Visser Chauffeur Services verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Martin Visser Chauffeur Services tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Martin Visser Chauffeur Services op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

 1. Martin Visser Chauffeur Services heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Martin Visser Chauffeur Services gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Martin Visser Chauffeur Services is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever worden bevestigd.
 3. Martin Visser Chauffeur Services is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Martin Visser Chauffeur Services te vergoeden voor elk financieel verlies dat Martin Visser Chauffeur Services lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 - Overmacht

 1. Martin Visser Chauffeur Services is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Martin Visser Chauffeur Services wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Martin Visser Chauffeur Services, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Martin Visser Chauffeur Services zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Martin Visser Chauffeur Services of door haar ingeschakelde derden, (vii)het gebrekkig functioneren van het voertuig van Opdrachtgever, (viii) verkeersdrukte en files en (viiii) overige situaties die naar het oordeel van Martin Visser Chauffeur Services buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Martin Visser Chauffeur Services is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Martin Visser Chauffeur Services alleen geacht te bestaan indien Martin Visser Chauffeur Services dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Martin Visser Chauffeur Services is slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden directe schade, behoudens de aanwezigheid van opzet of grove schuld van Martin Visser Chauffeur Services.
 3. Martin Visser Chauffeur Services sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Martin Visser Chauffeur Services is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. De aansprakelijkheid van Martin Visser Chauffeur Services is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 5. In geen geval is Martin Visser Chauffeur Services aansprakelijk voor het verlies van schadevrije (verzekerings)jaren van Opdrachtgever, of het verhogen van de verzekeringspremie van Opdrachtgever.
 6. Martin Visser Chauffeur Services is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging aan geldstukken, documenten, sieraden of juwelen, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde, tenzij Martin Visser Chauffeur Services deze zaken na voorafgaande schriftelijke toestemming in zekerheid heeft bewaard.
 7. Schade aan het voertuig door normaal gebruik bij het laden en lossen, alsmede schade aan het voertuig veroorzaakt door een derde gedurende de Overeenkomst, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens Martin Visser Chauffeur Services.
 8. Indien Opdrachtgever en/of diens medepassagiers door nalatigheid of eigen schuld enige schade hebben veroorzaakt of bijgedragen aan het ontstaan van de schade, kan de aansprakelijkheid van Martin Visser Chauffeur Services daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.
 9. Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor schade aan zaken die zij aan boord van het voertuig heeft gebracht indien opdrachtgever wist of behoorde te weten dat Martin Visser Chauffeur Services deze zaken, indien hij de aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord van het voertuig zou hebben toegelaten en waarvoor hij geen bewijs van ontvangst heeft afgegeven.
 10. Martin Visser Chauffeur Services is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook doordat Martin Visser Chauffeur Services uit is gegaan van door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Martin Visser Chauffeur Services voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Martin Visser Chauffeur Services geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Martin Visser Chauffeur Services.
 12. Martin Visser Chauffeur Services staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Martin Visser Chauffeur Services verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Martin Visser Chauffeur Services vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Martin Visser Chauffeur Services binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Martin Visser Chauffeur Services.

Artikel 16 - Geheimhouding

 1. Martin Visser Chauffeur Services en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Martin Visser Chauffeur Services bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Martin Visser Chauffeur Services is verkregen.
 2. Martin Visser Chauffeur Services betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle gevoelige en vertrouwelijke informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Martin Visser Chauffeur Services op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Martin Visser Chauffeur Services zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Martin Visser Chauffeur Services niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Martin Visser Chauffeur Services aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Martin Visser Chauffeur Services vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Martin Visser Chauffeur Services vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Martin Visser Chauffeur Services is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Martin Visser Chauffeur Services en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Martin Visser Chauffeur Services verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Martin Visser Chauffeur Services zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Martin Visser Chauffeur Services van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Martin Visser Chauffeur Services voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Martin Visser Chauffeur Services verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Martin Visser Chauffeur Services voor verkeers- en/of parkeerboetes indien Martin Visser Chauffeur Services op uitdrukkelijk aanwijzen van Opdrachtgever een dergelijke boete heeft veroorzaakt, tenzij de boete het gevolg is van opzet of roekeloos handelen door Martin Visser Chauffeur Services.

Artikel 18 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Martin Visser Chauffeur Services of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@martinvisserchauffeurservices.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Martin Visser Chauffeur Services de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Martin Visser Chauffeur Services zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Martin Visser Chauffeur Services en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Martin Visser Chauffeur Services heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Martin Visser Chauffeur Services en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland locatie Amersfoort tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.